Интересно работает переводчик Google

2009-12-01 12:47 3 478 Нравится 3

Ольга ЧИТАЙЛО

Джерело із чудодійної криниці вилікувало очі Івану Франкові Источник с чудодейственной колодца излечило глаза Ивану Франко

К оли їхала у Тустань, у небі збиралося на дощ. К огда ехала в Тустань, в небе собиралось на дождь. Злива загрожувала добряче підмочити задоволення, проте нема злого, аби на добре не вийшло. Ливень угрожала изрядно подмочить удовольствие, однако нет злого, чтобы на хорошее не вышло. Дощик лише трохи покропив гарну дорогу, зате скелі на тлі “похмуро-серйозних” хмар виглядали велично. Дождик лишь немного окропил хорошую дорогу, зато скалы на фоне "мрачно-серьезных" облаков выглядели величественно.

Тустань

– історико-культурний заповідник державного значення, проте особливо

популярним серед туристів став лише кілька років тому. “Здебільшого

після того, як розпочали проводити фестиваль”, - розповідають

працівники. Тустань - историко-культурный заповедник

государственного значения, однако особенно популярным среди туристов

стал лишь несколько лет назад. "По большей части после того, как начали

проводить фестиваль", - рассказывают работники. (Фестиваль української середньовічної культури “ТуСтань“ відбувається на початку осені. - Авт.). (Фестиваль украинской средневековой культуры "Тустань" происходит в начале осени - Авт.)

Звернувши із основної траси, сюди ще їхати добрий шмат звивистими дорогами місцевих сіл. Свернув с основной трассы, сюда еще ехать хороший кусок извилистыми дорогами местных сел. Земля - ніби зім'яте полотно, вкрита дрібними складками пагорбів. Земля - как бы смято полотно, покрытая мелкими складками холмов. Головна її принада – скелі. Главная его прелесть - скалы. Утворені у неоґеновий період кайнозою, ці камені-пісковики у процесі творення Карпат виринули на поверхню землі. Образующиеся в Неоген кайнозоя, эти камни-песчаники в процессе созидания Карпат всплыли на поверхность земли. Неначе сторожі, скелі визирають із лісу, аж трохи моторошно стає від їх строгих чудернацьких “облич”. Как будто стражи, скалы выглядывают из леса, даже немного не по себе становится от их строгих странных "лиц". Камінь, Гострий Камінь, Мала Скеля, Жолоб (Орел)… Камень, Острый Камень, Малая Скала, Желоб (Орел) ...

Заповідник розташований поблизу невеликого села Урича. Заповедник расположен вблизи небольшой деревни Урыч. Якби не Тустань, кажуть місцеві, села, може, вже б не було. Если бы не Тустань, говорят местные, села, может, уже бы не было. Урич спіткала доля багатьох сіл та присілків, розташованих поодаль основних шляхів. Урыч постигла судьба многих сел и приселков, расположенных поодаль основных путей. Багато жителів приїжджають сюди лише на відпочинок, у місцевій дев'ятирічці – двадцять з “хвостиком” учнів на всі класи... Многие жители приезжают сюда только на отдых, в местной девьятиричци - двадцать с "хвостиком" учеников на все классы ... Запитую,

чи не навчилися ще місцеві жителі жити із туризму – все ж таки “зона”,

до того неабияк сприятлива. Відповідали, що не навчилися...

Спрашиваю, не научились еще местные жители жить по туризму - все же

"зона", до того изрядно благоприятная. Отвечали, что не научились ...

Підійшовши ближче, бачимо, що тіло скель пошрамоване знаками – петрогліфами. Подойдя ближе, видим, что тело скал израненный знаками - петроглифами. У давні часи тут було язичницьке святилище, більшість знаків – солярні, символізують дохристиянського бога Сонця. В древности здесь было языческое святилище, большинство знаков - солярные, символизируют дохристианского бога Солнца. В

обрисах каменів впізнаємо також ідола Дажбога: якщо дивитися на скелю

збоку, можна побачити його профіль над самісінькою стежкою. В очертаниях камней узнаем также идола Дажбога: если смотреть на скалу сбоку, можно увидеть его профиль над самой дорожке. Час від часу сюди приходять на поклони сучасні язичники. Время от времени сюда приходят на поклоны современные язычники.

Давньоруське місто-фортеця Тустань, виникло у IX cтолітті. Древнерусский город-крепость Тустань, возникло в IX cтолетии. “Як до руських князів приїжджали купці, так була варта і казала їм: “Ту стань”. "Как к русским князьям приезжали купцы, так стоила, и говорят им:" Ту стань ". Там мусіли платити і брати пашпорти”, - читаємо у збірнику легенд “Писана криниця”. Там должны были платить и брать паспорта ", - читаем в сборнике легенд" Писана колодец ". У фортеці жили лише воїни-оборонці, навколо ж неї розрослося поселення - “окольний град”. В крепости жили только воины-защитники, вокруг же нее разрослось поселение - "Окольный град". Тустань

стала важливим стратегічним пунктом поряд зі Львовом, Перемишлем,

Короснем і Теребовлею належала до найвідоміших поселень Галичини.

Тустань стала важным стратегическим пунктом наряду со Львовом,

Перемышлем, Коросное и Теребовлей принадлежала к самым известным

поселений Галичины. Фортеця неодноразово змінювалася, існувала аж до XVI століття. Крепость неоднократно менялась, существовала вплоть до XVI века. У Європі понад сім сотень замків та фортець, проте це єдина, збудована просто на каменях. В Европе более семи сотен замков и крепостей, однако это единственная, построенная прямо на камнях. Скелі

слугували їй стінами, поряд з деревом, вкладеним у тіло пісковика за

допомогою видовбаних у ньому пазів та врубів (їх понад 4000).

Скалы служили ей стенами, рядом с деревом, вложенным в тело песчаника с

помощью выдолбленных в нем пазов и врубов (их более 4000). Завдяки

цьому, стверджують дослідники, можна на 90 відсотків точно відтворити

дерев'яну забудову, що існувала тут у IX-XIII століттях.

Благодаря этому, утверждают исследователи, можно на 90 процентов точно

воспроизвести деревянную застройку, которая существовала здесь в

IX-XIII веках.

Протягом століть Тустань виконувала різні функції. На протяжении веков Тустань выполняла различные функции. Була вона і прикордонною фортецею, через яку експортували видобуту в Дрогобичі сіль, їй належали функції митниці. Была она и пограничной крепостью, за которой экспортировали добытую в Дрогобыче соль, ей принадлежали функции таможни. Остання згадка про неї датується 1565 роком. Последнее упоминание о нем датируется 1565 годом. «У Тустані беруть мито від купців, які йдуть горами, минаючи Дрогобич. «В Тустани берут пошлины от купцов, идущих горами, минуя Дрогобыч. Оренда мита… чинить 14 злотих», - написано у люстрації Дрогобицької соляної жупи. Аренда пошлины ... поступает 14 злотых », - написано в люстрации Дрогобычской соляной жупы. Занепала Тустань внаслідок зміни торговельних шляхів. Пришла в упадок Тустань результате изменения торговых путей.

Нині на скелі веде крута стежка, вкрита дерев'яними дошками з вузенькими планочками, - щоб туристи не послизнулися. Сейчас на скале ведет крутая тропа, покрытая деревянными досками с узенькими планочками, - чтобы туристы не послизнулися. Зверху відкриваються фантастичні краєвиди. Сверху открываются фантастические пейзажи. Вдивляюся в камінь: він, наче губка, всотав у себе знаки різних епох. Всматриваюсь в камень: он, как губка, впитал в себя знаки разных эпох. Окрім

дохристиянських петрогліфів, почервонінь (знаків давноминулих пожеж),

пазів та врубів часів існування фортеці, скелі густо розписані

“символами” сучасності. Відвідувачі, бажаючи увічнитися, вкрили давні

камені детальними списками: хто тут був, з ким і коли... Кроме

дохристианских петроглифов, покраснений (знаков давнопрошедших

пожаров), пазов и врубов времена существования крепости, скалы густо

расписаны "символами" современности. Посетители, желая увичнитися,

покрыли древние камни детальными спискам: кто здесь был, с кем и когда

...

Біля підніжжя скелі – криничка. У подножия скалы - колодец. Кажуть люди, чудодійна. Говорят, чудодейственная. Джерело з давніх часів било при вході до замкової каплиці. Источник из давних времен было при входе в замковой часовни. Розповідають,

колись Пречиста Діва занурила у цю криничку свою правицю й промовила:

“Вийшла ти із цієї землі, і оберігатимеш землю цю і нарід цієї землі”.

Рассказывают, когда Пречистая Дева окунула в эту родничок свою правую

руку и сказала: "Вышел ты из этой земли, и оберегать землю эту и народ

этой земли". Серед

воїнів був звичай занурювати перед боєм у криничку свої

хрестики-обереги зі словами: “Криничко, криничко, веди мене щасливо до

бою і приведи мене живим і здоровим”. Среди воинов был обычай

окунаться перед боем в родничок свои крестики-обереги со словами:

"Криничко, колодец, веди меня счастливо к бою и приведи меня живым и

здоровым".

Писав про криничку й Іван Франко: “Побував я з дружиною в Уричі, коли заслаб на очі. Писал о родничок и Иван Франко: "Побывал я с женой в Урич, когда болел глаза. Щоранку ходили до джерела під скалою, в якому я промивав очі. Каждое утро ходили к источнику под скалой, в котором я промывал глаза. Вода насправді в ньому цілюща – помагала”. Вода на самом деле в нем целебная - помогала.

Фото автора Фото автора

На фото: На цій скелі колись височіла унікальна дерев'яна фортеця. На фото: На этой скале некогда возвышалась уникальная деревянная крепость.

Комментарии (0)

Добавить смайл! Осталось 3000 символов
Создать блог

Опрос

Вы вакцинировались, но все равно заболели COVID-19?

ГолосоватьРезультатыАрхив
Реклама